Våra Labb- och projekttyper

Här kan du se exempel på våra projekt och labb. Vi samlar erfarenheter som inspirerar till förändring.
Labbtyper
  • Policylabb
  • GIG Labb
  • Governance labb
  • Lärlabb
  • Framtidslabb

Våra olika labbtyper

När vi arbetar med samhällsomställning idag krävs att vi arbetar tillsammans, testar och lär på ett mycket mer fokuserat sätt. Detta kräver i sin tur trygg och tillitsfull miljö, guidning och nya metoder. Allt detta erbjuder vi i Förnyelselabbet. För oss är att labba att vara i ett utforskande, att bygga starkare relationer tillsammans och att göra och testa för att lära. Vi skapar i våra labb en systematik kring lärande och ser våra olika labb som ett sätt att stärka reflektionen i arbetsvardagen för att på så sätt skapa än mer omställningskraft tillsammans. I våra labb oavsett vilken inriktning de har så etablerar vi en labbgrupp bestående av aktörer som har olika perspektiv och ansvar för utmaningen vi samlats för att hantera bättre. Labbgruppen är en operativ del av processen och samlar i sin tur en större del av det system som behöver engageras för att få än mer effekt. Vi faciliterar processen från ax till limpa.

Förnyelselabb vi erbjuder har en mängd olika fokus (policy, governance, lärande, kultur och värderingar, alternativa framtider eller nulägeslabb) utifrån de behov som finns i aktörskonstellationen eller platsen. Här nedanför beskriver vi lite vad som innefattas i dessa olika labbalternativ och ger några exempel på projekt som genomförts inom ramen för dessa.

policylabb

PolicyLabb

När Förnyelselabbet startade 2016 på SKRs och Socialdepartementets initiativ var det för att se hur design kunde stärka tvärsektoriell samverkan och policyförnyelse. Vi blev Sveriges första policylabb något som på den tiden var en framväxande rörelse internationellt.

Läs mer här

I ett policylabb utforskar vi tillsammans vad utmaningen består av, vilka regelverk och lagar som är aktuella samt vilka aktörer som har vilka ansvar, mandat i frågan. Vi är nyfikna på att förstå vilka förutsättningar aktörerna i systemet har för att förverkliga policy som finns på området och vad de skulle behöva. Utifrån denna lägesbild arbetar vi sedan med att skapa förslag på förnyelse. Hur kan ny policy på området behöva se ut för att ge rätt förutsättningar och understödja systemet få ut rätt effekt?

Några olika policylabb som vi arbetat med

Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – där vi har gjort tvärtom: vi har utgått ifrån barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och flertalet aktörer har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.
Läs om projektet
En syl i vädret

En syl i vädret

"En syl i vädret" var Förnyelselabbets första labb och skapades som en satsning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag från Socialdepartementet för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Efter avgränsning blev uppdraget att tillsammans med målgruppen ensamkommande barn och unga sammanställa de utmaningar och behov som uppstår i hur de mottas i det svenska samhället.
Läs om projektet
gigLabb

Gig Labb

Förnyelselabbet arbetade i partnersskap med Skatteverket, Companion, Arbetsföremdlingen Job tech och flera andra i ett projekt för att understödja förnyad policy på en framväxande ny arbetsmarknad GIG-arbetsmarknaden där lagstifntingne inte hunnit med i utvecklingen.

Vi bistod med att samla systemet i ett par workshops och i den gemensamma analysen

Läs mer om projektet här>

https://www.giglabsverige.se

gigLogga

Governance labb

När vi vill samverka kring komplexa samhällsutmaningar av olika slag är en viktig del att förstå bättre, hur styrning och ledning kan stötta. Governance betyder styra och leda och i våra governancelabb har vi fokus på hur de samverkande aktörerna bättre kan förstå vad var och en gör vad gäller en målgrupp/utmaning, vilka incitament de har i nuläget och vad de önskar i ett nyläge för att skapa än mer värde tillsammans. Samverkansprojekt mellan myndigheter eller mellan aktörer lokalt och regionalt behöver ofta ett stöd. Vi faciliterar denna typ av processer genom att möjliggöra en gemensam syn på uppdraget, förståelse av vad var och en kan bidra med och skapa en målformulering och gemensamma insatser för att ta sig dit.

Exempel på governance labb vi arbetat med

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Förnyelselabbet drev under sin tid på SVID en process där vi bistod det upprättade sekretariatet mellan 8 myndigheter med samordning, analyserande, testande och lärande i samverkan.

Uppdraget från regeringen gick ut på att möjliggöra data att delas mellan mynsigheterna för att sedan kunna användas som resurs även för andra aktörer på marknaden att bygga tjänster etc.
Ett gemensamt reflekterande och lärande understödde en fördjupad samverkan, kollegialitet och trygghet och blev en av flera delleveranser i uppdraget.

Lärlabb

I alla samverkansprojekt där många deltar mot ett gemensamt mål eller i satsningar med ett specifikt mål men många olika som gör är det viktigt att samla och systematisera lärandet för än mer effekt. Detta har vi arbetat med sedan vi startade 2016 och har idag stärkt kapaciteten att lära i alla våra labb. I det vi kallar lärlabb är det dock just det systematiska lärandet som är vårt fokus. Vi samlar deltagare i en process där de gemensamt får i uppdrag att belysa olika delar av systeminnovation, samlas och meningsskapa det de gjort på olika håll och sedan sortera vad som kan göras mer av på lokal, regional eller nationell nivå. Ifrån våra lärlabb kan sedan policy, governance eller kultur och värderingslabb få ett fantastiskt underlag.

Några olika lärlabb som vi genomfört

Tillväxtverkets satsning på digitalisering av SME på landsbygden
8 organisationer tilldelades 2 miljoner kr för att under ett drygt år skapa mer digitalisering och kapcitet hos små och medelstora företag på landsbygd. Förnyelselabbet möjliggjorde för de 8 projekten att sammanstråla, dela problembilder, erfarenheter och se gemensamma mönster. Tillsammans med Tillväxtverket skapades sedan ett underlag med vilket en fördjupad dialog kunde föras mellan RK och TVV.

Miljömålsrådets satsning på systeminnovation

Miljömålsrådet hade mellan sina medlemmar identifierat ett behov av att lära mer om systeminnovation. Förnyelselabbet togs in för att dela sin expertis på området och möjliggöra för deltagarna att stärka sin kapacitet på området. Utifrån en kunskapssyn där vi är övertygade om att lärandet stärks om vi utgår ifrån praktiskt görande så sattes deltagarna ihop pm trios från varje organisation. Varje tillfälle designades som en inspirationsföreläsning, en erfarenhetsutbytes del vad som hänt med det egna projektet sedan sist och därefter en metodpresentation som applicerades in i den pågående processen vid varje myndighet/länsstyrelse.
Kompetensförsörjning och livslångt lärande

När Förnyelselabbet fick uppdraget att stödja det upprättade sekretariatet av 8 mynidgheter var just lärandet de emellan prioriterat. Vi upprättade ett löpande arbete med samlande lärträffar där det pågående arbetet presenterades, problematiserades och firades. Dessa lärträffar hade ibland policy i fokus, iland styrning och ledning och ibland kultur.

framtidsLabb

Framtidslabb

När vi vill förnya system och bidra till omställning kan vi ibland behöva utmana oss, bredda vårt handlingsutrymme mentalt och sätta igång våra känslor för framtiden. Vi har arbetat med att bistå våra labbdeltagare att utforska alternativa framtider i både kortformat (se länk till våra labb från kvalitetsmässan (framtidens kollektivtrafik, vård) och i längre processer (se vårt arbete med översiktsplanearbetet i Uppsala, och våra spekulativ design workshops på SKRs kulturkonferens, viable cities Transition forum Östersund 2024 och inom ramen för vårt arbete med people powered transformations.

Några olika framtidslabb som vi arbetat med

Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – där vi har gjort tvärtom: vi har utgått ifrån barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och flertalet aktörer har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.
Läs om projektet
Hand i hand med eleven

Hand i hand med eleven

Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun har vi utforskat hur relationen mellan skolan och nyanlända familjen bättre kan stöttas. "I början förstod jag ingenting jag satt i korridoren och visste inte vart jag skulle gå så lärarna fick komma och hämta mig till varje lektion. Jag hade velat veta vem jag hade kunnat ställa frågor till, typ en fadder.", berättar en elev. Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet på ett bra sätt.
Läs om projektet
En syl i vädret

En syl i vädret

"En syl i vädret" var Förnyelselabbets första labb och skapades som en satsning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag från Socialdepartementet för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Efter avgränsning blev uppdraget att tillsammans med målgruppen ensamkommande barn och unga sammanställa de utmaningar och behov som uppstår i hur de mottas i det svenska samhället.
Läs om projektet

Genomförda Labb

Delaktighetslabb med Stockholms stadsmission

Delaktighetslabb med Stockholms stadsmission

I det här labbet har vi tillsammans med Stockholm Stadsmission utforskat begreppet delaktighet. Med det har vi önskat tydliggöra plats och process för delaktighet samt ifrågasätta vilka strukturer som möjliggör och vilka som hindrar delaktighet.
Läs om projektet
Osäkra boendesituationer bland barn och unga med migrationserfarenhet

Osäkra boendesituationer bland barn och unga med migrationserfarenhet

Förnyelselabbet initierade under våren 2020 ett nulägeslabb i syfte att utforska livssituationen för barn och unga med migrationserfarenhet som lever i osäkra boendesituationer. Med detta labb ville vi fördjupa förståelsen för hur en osäker boendesituation påverkar ens vardagliga liv.
Läs om projektet
Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

Pedagogisk personal i kommunen upplever att det är svårt kommunicera med nyanlända barns föräldrar. För att barnen ska klara skolan bra är det viktigt med en fungerande samverkan med föräldrarna. Hur kan det bli bättre? Och vad är egentligen problemen från nyanlända barn och föräldrars perspektiv? Här kan du ta del av berättelserna och insikterna från barnen och föräldrarna i Degerfors.
Läs om projektet
Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

Ett projekt om och med omsorgsgivande barn och ungdomar. Gruppen består av aktörer från både offentlig och idéburen sektor som möter omsorgsgivande barn och ungdomar i sin vardag.
Läs om projektet
Framtidens vård och detaljplaneprocess

Framtidens vård och detaljplaneprocess

Under Kvalitetsmässan arrangerade vi introlabb i vårt nya mobila labbrum. Deltagarna i labben skapade gemensamma framtidsbilder runt en utmaning. Ett labb handlade till exempel om framtidens vård, när färre ska försörja fler. Ett annat om framtidens detaljplaneprocess som idag är ostrukturerad och svår för aktörerna att hantera. Här kan du få en snabb inblick i workshopresan och deltagarnas upplevelser.
Läs om projektet
Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen blir lag

Vid årsskiftet 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner saknar i många fall en god förberedelse för implementering av lagen i sin organisation. För att stötta medlemmarna i NUNI, Nationella nätverket för ungas inflytande, faciliterade Förnyelselabbet en konferens om hur man kan applicera praktisk designmetodik och systemperspektiv på komplexa utmaningar. Här får du en bild av hur det kan gå till under våra workshoppar.
Läs om projektet
Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

I Österåkers kommun ville man förstå bättre hur vardagen för nyanlända barn och unga ser ut i deras kommun. Det fanns en tro att mottagandet och integrationen löste sig lite av sig självt i skolan. Det visade sig att många nyanlända barn och unga upplevde att de var djupt åtskilda från resten av skolan och lär inte känna de andra barnen på ett naturligt sätt. Här kan du ta del av insikterna från barnens berättelser.
Läs om projektet
Meet Sweden

Meet Sweden

2018 | SOLLENTUNA KOMMUN | PwC Meet Sweden utforskar möjligheter att skapa en överskådlig asylprocess för individen och ett rättssäkert flöde av information över myndigheter.
Läs om projektet
Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – där vi har gjort tvärtom: vi har utgått ifrån barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och flertalet aktörer har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.
Läs om projektet
Hand i hand med eleven

Hand i hand med eleven

Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun har vi utforskat hur relationen mellan skolan och nyanlända familjen bättre kan stöttas. "I början förstod jag ingenting jag satt i korridoren och visste inte vart jag skulle gå så lärarna fick komma och hämta mig till varje lektion. Jag hade velat veta vem jag hade kunnat ställa frågor till, typ en fadder.", berättar en elev. Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet på ett bra sätt.
Läs om projektet
En syl i vädret

En syl i vädret

"En syl i vädret" var Förnyelselabbets första labb och skapades som en satsning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag från Socialdepartementet för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Efter avgränsning blev uppdraget att tillsammans med målgruppen ensamkommande barn och unga sammanställa de utmaningar och behov som uppstår i hur de mottas i det svenska samhället.
Läs om projektet
Summithacket för ökad delaktighet

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD Malmö Stad kickstartade processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin med workshop över 2 dagar på den årliga konferensen Social Innovation Summit.
Läs om projektet
Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter

2017 | SKL Under en dag fick SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer reagera på i en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter.
Läs om projektet