Ett holistiskt mottagande

Utmaning

Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige?

Uppdragsgivare

UNHCR Regional Representation for Northern Europe

Deltagare
 • Gränspolisen
 • Migrationsverket
 • Socialstyrelsen

 • Stockholms Stad sociala jour
 • Angereds kommun
 • Malmö stad
 • Sundbybergs kommun
 • Degerfors kommun
 • Salems kommun
 • Röda Korsets
  vårdförmedling
 • Ensamkommandes Förbund Malmö och Stockholm
 • Skånes stadsmission
 • BRIS
 • Dörre
 • Friend
 • Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

 

 • Barnens Asylrättscentrum
 • RFSU
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • Barnahus
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Gode män
 • VolontärerFamiljehem
 • Överförmyndaren
 • Sundbybergs kommun
 • Barnombudsmannen
 • Svenska Kyrkan/Goda Grannar
 • Hässelby/Vällingby Stadsdelsförvaltning
Samarbetspartner

Pond/PwC Experience center

Team

Matilda Legeby, designer Förnyelselabbet Connie Tran Hedberg, projektledare UNHCR 

År

2018

Utmaning

Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige?

Uppdragsgivare

UNHCR Regional Representation for Northern Europe

Deltagare
 • Gränspolisen
 • Migrationsverket
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms Stad sociala jour
 • Angereds kommun
 • Malmö stad
 • Sundbybergs kommun
 • Degerfors kommun
 • Salems kommun
 • Röda Korsets vårdförmedling
 • Ensamkommandes Förbund 
 • Malmö och Stockholm
 • Skånes stadsmission
 • BRIS
 • Dörre
 • Friend
 • Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

 

Samarbetspartner

Pond/PwC Experience center

Team

Matilda Legeby, designer Förnyelselabbet Connie Tran Hedberg, projektledare UNHCR 

År

2018

 • Barnens Asylrättscentrum
 • RFSU
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • Barnahus
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Gode män
 • VolontärerFamiljehem
 • Överförmyndaren
 • Sundbybergs kommun
 • Barnombudsmannen
 • Svenska Kyrkan/Goda Grannar
 • Hässelby/Vällingby Stadsdelsförvaltning
Utmaning

Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige?

Uppdragsgivare

UNHCR Regional Representation for Northern Europe

Deltagare
 • Gränspolisen
 • Migrationsverket
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms Stad sociala jour
 • Angereds kommun
 • Malmö stad
 • Sundbybergs kommun
 • Degerfors kommun
 • Salems kommun
 • Röda Korsets vårdförmedling
 • Ensamkommandes Förbund 
 • Malmö och Stockholm
 • Skånes stadsmission
 • BRIS
 • Dörre
 • Friend
 • Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
 • Barnens Asylrättscentrum
 • RFSU
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • Barnahus
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Gode män
 • VolontärerFamiljehem
 • Överförmyndaren
 • Sundbybergs kommun
 • Barnombudsmannen
 • Svenska Kyrkan/Goda Grannar
 • Hässelby/Vällingby Stadsdelsförvaltning
 • Barnens Asylrättscentrum
 • RFSU
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • Barnahus
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Gode män
 • VolontärerFamiljehem
 • Överförmyndaren
 • Sundbybergs kommun
 • Barnombudsmannen
 • Svenska Kyrkan/Goda Grannar
 • Hässelby/Vällingby Stadsdelsförvaltning
Samarbetspartner

Pond/PwC Experience center

Team

Matilda Legeby, designer Förnyelselabbet Connie Tran Hedberg, projektledare UNHCR 

År

2018

Sammanfattning

Med hjälp av design har UNHCR och andra aktörer utforskat hur mottagandet av barn på flykt kan utformas. Resultatet är ett förslag på en, för barnet, holistisk mottagandeprocess och en rapport med rekommendationer och insikter som informerar om hur vi kan arbeta för att barn ska känna sig trygga från dag ett i Sverige. 

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – där vi har gjort tvärtom: vi har utgått ifrån barnets perspektiv.

Tillsammans med ensamkommande barn och yrkesverksamma har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att tillsammans utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras. Child Protection Innovation Lab har bjudit in till tre sektorsövergripande workshoppar där Förnyelselabbet guidat deltagarna – de ensamkommande barnen och trettiotalet aktörer genom en designprocess.

Bakgrund

Förnyelselabbets tidigare projekt En syl i vädret utforskade vi ensamkommande barn och ungas upplevelse av att komma till Sverige. Upplevelsen av en fragmenterad asyl- och etableringsprocess blev tydlig och en av rekommendationerna från projektet var att ta ett nytt och mer holistiskt grepp på asylprocessen. Aktörerna runt barnen behöver ta hänsyn till barnets resa genom systemet och jobba tillsammans över organisations gränser för att möta deras behov bättre.

UNCHR var en av deltagarna i En syl i vädret och ville därefter fortsätta utforska det initiala mottagandet av ensamkommande barn. Samarbetet är baserat på den plötsliga situationen 2015 när det kom många ensamkommande barn till Europa.

I denna ansträngda situation blev bristerna med dagens system tydligare. I Sveriges fall finns evidens på att samma problem som vi såg 2015 även fanns tidigare, det visar på att det är strukturella problem och tolkning av lagstiftning som orsakar fragmenterade asylprocesser och som gör att vi lämnar barn utan skydd.

I Sverige är vi överens om att barn har rätt till skydd och att det är viktigt, men när vi sedan ska skydda barnen så uppstår problem. Det är inte en självklarhet hurman ska skydda dem.

Designprocess

Utforska – Förstå upplevelser

För att förstå frågeställningen ur många perspektiv har vi träffat ca 80 ensamkommande barn och samlat över 60 aktörer i konsultationer och workshoppar. 

Fokusera – Definiera utvecklingsområden

Från allt insiktsarbete omformuleras utmaningsfrågorna till utvecklingsområden som reflekterar de huvudsakliga insikterna. 

Scenarier – Prototypa och konkretisera idéer

Utvecklingsområdena är underlaget för en idésession som genomfördes tillsammans med inbjudna aktörer och individer från målgruppen. Prototyper av idéer skapas för att senare kunna testas.

Testa – Fungerar idéerna som det är tänkt?

Prototyperna från idéworkshoppen blir underlag för att testas tillsammans med målgrupp och personer som jobbar med målgruppen.

Agera – Rundabordssamtal

Den 4e december 2018 bjöds beslutsfattare och  regeringstjänstemän särskilt in till en rundabords workshop. 60 representanter från myndigheter, organisationer, civilsamhället och andra intressenter från Sverige och de övriga nordiska och baltiska länderna var på plats.

Syftet med tillfället var att presentera och diskutera resultatet av UNHCR’s Child Protection Lab, som kallas Co-Lab 2.0. Förslagen till förbättring, som alla presenteras i rapporten “I want to feel safe”, är formulerade av Svenska nyckel-intressenter, barn och unga vuxna själva som genom att använda innovativa designmetoder med stöd av Förnyelselabbet.

En viktig del av rundabordssamtalet var den workshop som Förnyelselabbet höll i. Syftet med workshopen var att de intressenter som var på plats skulle få möjlighet att ta till sig förslaget på en holistisk process, och få en möjlighet att tycka till på förslagen med sin expertis.

Förutom att diskutera relevansen av förslagen, adresserade också diskussionerna vad som krävs för implementering och vilka delar av det som är särskilt svårt.

 

 • Frågan om ansvar mellan stat och kommun togs upp
 • De flesta intressenterna var överens om att lösningen kräver ett beslut om finansiering. Som förslaget är nu kan det bli dyrt för ankomstkommunerna att finansiera detta utan hjälp från staten, som finansierar mottagandet i dagsläget.
 • Genomförandet av Barnlanda kräver en översyn av den nuvarande rättsliga ramen. Även om det är viktigt att barnen är ordentligt informerade och stöds för att fatta välgrundade beslut om sin framtid på Barnlanda påpekar intressenterna ändå att dagens lagar i några av länderna (inklusive Sverige) gör att vistelsen på Barnlanda är olaglig om barnet inte ansöker om asyl omedelbart. Å andra sidan står utövare på lokal nivå redan inför denna situation eftersom det finns barn som undviker asylsystemet. När det gäller barnskydd är det oundvikligt att diskutera kompetensfrågan. Att erkänna att barnen är sårbara betonar intressenterna behovet av att se till att barnet skyddas av kompetenta och kvalificerade personer från det ögonblick han eller hon identifierats.

Pin It on Pinterest

Share This