Hand i hand med eleven

Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun har vi utforskat hur relationen mellan skolan och nyanlända familjen bättre kan stöttas. "I början förstod jag ingenting jag satt i korridoren och visste inte vart jag skulle gå så lärarna fick komma och hämta mig till varje lektion. Jag hade velat veta vem jag hade kunnat ställa frågor till, typ en fadder.", berättar en elev. Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet på ett bra sätt.

Hand i hand med eleven

Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun har vi utforskat hur relationen mellan skolan och nyanlända familjen bättre kan stöttas. "I början förstod jag ingenting jag satt i korridoren och visste inte vart jag skulle gå så lärarna fick komma och hämta mig till varje lektion. Jag hade velat veta vem jag hade kunnat ställa frågor till, typ en fadder.", berättar en elev. Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet på ett bra sätt.

År

2018

Labbform

En sammansatt process av nulägeslabb och framtidslabb

Team

 • Hanna Andersson
 • Matilda Legeby

Utmaning

Hur kan vi stötta relationer mellan skola och nyanlända familjer?

Deltagare

 • Skolverket

Från Vaggeryds kommun:

 • Barn i öppna förskolan/öppna förskolan
 • Elever från grundskolan F-9 samt gymnasieskola
 • Vårdnadshavare
 • Lärare
 • Tjänstepersoner

Sammanfattning

På uppdrag av Skolverket har Förnyelselabbet tillsammans med Vaggeryds kommun utforskat hur familjesamverkan med nyanlända familjer kan förbättras. Målet med en god familjesamverkan är att skapa förtroendefulla relationer mellan skola och hem, som främjar elevens möjlighet till kunskaps- och identitetsutveckling. I läroplanen står det att skolans personal har ett ansvar för att samarbeta med elevernas vårdnadshavare, men det saknas generella riktlinjer för hur det ska ske.

För att stärka förståelsen för barnets resa genom skolväsendet och samtidigt motverka glapp mellan enheterna involverades öppna förskolan, förskolan, F-6, 7-9 och gymnasiet. En huvudinsikt som kom fram under utforskningen var att kontakt mellan lärare och vårdnadshavare vanligtvis inte förekom i de deltagande familjernas ursprungsländer, och att det därför var svårt att veta att det från skolan i Sverige fanns förväntningar på ett mer aktivt engagemang från elevernas vårdnadshavare. Målsättningen har varit att utveckla idéer och arbetssätt som skapar trygghet hos både familjen och skolpersonalen och som främjar en god relation dem emellan. Efter utforskningen prioriterades tre områden:

 • Hur kan vi skapa ökad förståelse och trygghet innan skolstart?

 • Hur kan hemmets och skolans roller i stödet till eleven förtydligas?
 • Hur kan hem och skola gemensamt stötta elevens framtidsdrömmar?

Tillsammans har deltagarna tagit fram idéer som introduktionsfilmer, samverkansskalor som samtalsunderlag och schemalagda drömtimmar där elever får träffa olika yrken genom bland annat studiebesök.

Bakgrund

Sverige behöver bli bättre på att nå föräldrar med olika bakgrund, särskilt nyanlända familjer, för att kunna fullfölja sitt uppdrag att samarbeta med elevernas vårdnadshavare. I grundskolans läroplan står att alla som jobbar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare för att tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska dessutom samverka med och fortlöpande informera vårdnadshavarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling samt hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation. I förskolan är pedagogernas uppdrag att stötta och samarbeta med vårdnadshavarna än mer omfattande, medan kravet på samverkan luckras upp på gymnasiet efter att eleven har fyllt 18 år.

En god samverkan ökar elevens möjligheter till kunskaps- och identitetsutveckling, men det saknas riktlinjer för hur samverkan med vårdnadshavare ska bedrivas och kunskap om vad svårigheterna med familjesamverkan beror på. För att öka likvärdigheten mellan skolor och höja kunskapsresultat erbjuder Skolverket ett program till kommuner som tagit emot många nyanlända elever, Riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning. En av kommunerna som erbjöds att delta i programmet var Vaggeryds kommun. Som en del av sitt deltagande valde Vaggeryd att bjuda in Förnyelselabbet för att processleda ett labb på temat familjesamverkan. Skolenheter från öppna förskolan till gymnasiet bjöds in för att tillsammans med elever och vårdnadshavare utforska hur mötet mellan nyanlända familjer och den svenska skolan upplevs.

Målsättningen med labbet i Vaggeryds kommun formulerades:

 • att tillsammans med deltagande huvudmän och skolor utveckla generaliserbara arbetssätt för familjesamverkan med utgångspunkt i de behov som vårdnadshavare, barn och skolpersonal uttrycker.
 • att Skolverket ska kunna använda dessa samverkansformer som modeller för att utveckla ytterligare insatser inom området.

Vill du göra ett labb ?

Läs mer om våra labb

#mittnyaperspektiv

Familjecentralen i Vaggeryd

Nulägeslabb

Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

Nulägeslabb

Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

Metod

Att mäta rätt – Jonas Karlsson berättar om kvantitativa metoder på Barnombudsmannen

Nulägeslabb

Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn