Delaktighetslabb med Stockholms stadsmission

I det här labbet har vi tillsammans med Stockholm Stadsmission utforskat begreppet delaktighet. Med det har vi önskat tydliggöra plats och process för delaktighet samt ifrågasätta vilka strukturer som möjliggör och vilka som hindrar delaktighet.

Delaktighetslabb med Stockholms stadsmission

I det här labbet har vi tillsammans med Stockholm Stadsmission utforskat begreppet delaktighet. Med det har vi önskat tydliggöra plats och process för delaktighet samt ifrågasätta vilka strukturer som möjliggör och vilka som hindrar delaktighet.

År

2024

Utmaning

Hur kan vi som organisation öka engagemang och delaktiget?

Deltagare

 • Stockholms Stadsmission

Facilitatörer

Melina Pyykkönen

Melina Pykkönen

Hanna Turesson Bernehed

Hanna Turesson Bernehed

Melina Pyykkönen

Pia McAleenan

Den 23 januari 2024 genomförde vi Delaktighetslabbet, ett samverkansprojekt mellan Stockholms stadsmission och Förnyelselabbet. Vi utforskade vad delaktighet innebär för olika personer och vad som kan bidra till en förflyttning till än mer delaktighet på individ, organisations och samhällsnivå.

Stockholms Stadsmission arbetar för en mänskligare stad för alla. Värdegrunden beskriver vikten av människosyn och aktivt engagerande. Man poängterar i sin värdegrund värdet av att utmana, komplettera och engagera. Det är här som enheten Social mobilisering kommer in. De arbetar för att skapa förutsättningar för människor att driva sina egna förändringsfrågor för att förändra något i samhället.

När vi vill möjliggöra systemförnyelse och samhällsomställning är det nödvändigt att vi får så många med oss som möjligt i en och samma riktning. Då behöver man känna sig tillvaratagen, viktig och del av ett sammanhang. Begreppet delaktighet som så många organisationer trycker på i sina värdegrunder är dock som liknande begrepp viktiga att återkomma till kontinuerligt för att packa upp, förstå och se hur man kan förverkliga i den vardagliga praktiken. Detta var vad vi fick en chans att utforska med Stockholms stadsmission i vårt Delaktighetslabb. I detta labb som vi kallade delaktighetslabbet ville vi utforska vad begreppet delaktighet innebär för deltagare i verksamheter hos Stockholms stadsmission såväl som hos medarbetare. Förnyelselabbet bistod med upplägg, process och förhållningssätt.

Inledning

Varför ett labb om delaktighet?

Stockholms stadsmission arbetar för en mänskligare stad för alla. Värdegrunden beskriver vikten av människosyn och aktivt engagerande. Man poängterar i sin värdegrund värdet av att utmana, komplettera och engagera. Det är här som enheten Social mobilisering kommer in. De arbetar för att skapa förutsättningar för människor att driva sina egna förändringsfrågor för att förändra något i samhället.

I detta labb som vi kallade delaktighetslabbet ville vi utforska vad begreppet delaktighet innebär för deltagare i verksamheter hos Stockholms stadsmission såväl som hos medarbetare. Förnyelselabbet var med och bistod att tänka kring upplägg, process och förhållningssätt.

Länkar

Labbrapport

Läs artikeln som PDF

Illustration Nakima A Schreiber Dörr

Illustration av Nakima A Schreiber

Hur skapar vi en plats och process för delaktighet

En viktig utgångspunkt i planerandet av delaktighetslabbet var att involvera flera röster och möjliggöra att det ingick i en längre process där resultatet kan användas vidare internt. Därför förberedde och planerade Förnyelselabbet labbet i nära samarbete med enheten Social mobilisering.

Enhetens medarbetare gjorde sedan mycket av researcharbetet och höll flera intervjuer med deltagare och kollegor i verksamheten. Vi provtryckte på så sätt frågeställningar och lyssnade efter vad som utgjorde de största utmaningarna och vinsterna med delaktighet utifrån olika perspektiv. Utifrån detta designades sedan workshopen mer i detalj.

Vi var på Mötesplats Mariatorget och några av deltagarna,kom redan till lunch. Sedan startade vi labbet med en kort, introduktion och några enkla inchecksövningar där man ställde sig på led, pratade lite kort med personen bredvid och fick mingla lite med de andra deltagarna. Allt för att snabbt känna att alla hade något unikt att bidra med och få alla att delta enkelt.

Därefter lät vi deltagarna sätta sig i blandade grupper och där beskriva situationer och tillfällen då de upplevt att en annan person fått dem att känna sig stärkta. Varje person fick också välja några olika färger av lera som symboliserade egenmaktens dimensioner och skapa en figur som kunde påminna dem om detta i vardagen. Alla fick sin figur innan de lämnade labbet.

Därefter arbetade deltagarna vidare i blandade grupper för att beskriva en situation när man inte känt sig delaktig. Hela gruppen fick sedan välja ut en av dessa situationer och skapa en scen av den för att sedan diskutera hur den kunde vändas till att delaktighet hade kunnat möjliggöras. På det sättet kom vi åt några av de förutsättningar som behövs och vad det är som olika personer menar med delaktighet. Labbet avslutades med att vi presenterade insikter och fikade tillsammans.

intervju process
Botkyrka teckning familj

Att möjliggöra delaktighet

Sedan 2016 har Förnyelselabbet utvecklat metoder och processer för systemförnyelse. Det i sig kräver många olika perspektiv, förståelse av gemensamma begrepp, utmaningar och riktning framåt. Att lyssna på riktigt, att förstå med fler sinnen och att få gestalta med händerna har varit sätt som vi sett som viktiga att understödja.

Förnyelselabbet arbetar med olika gestaltande metoder för att skapa ett underlag för dialog med individerna själva och i grupper i våra workshops. Ofta hanterar vi komplexa samhällsutmaningar och svåra begrepp som deltagarna ofta tror att man tänker lika kring.

När dialog sätts igång och gestaltningar görs i form av lera, skisser eller annat material, så kommer olika sätt att uppfatta samma begrepp, utmaningen i stort och riktningen som behövs framåt till ytan och kan adresseras. Med detta som utgångspunkt blir ofta den gemensamma färden framåt därefter mycket enklare och mer effektfull.

En annan viktig del som vi alltid försöker skapa i våra labb är att deltagarna förstår att just deras perspektiv är viktigt för helheten. Vi bygger in deras berättelser i den sammantagna bilden av utmaningen och deras längtan i den framtidsinriktning som föreslås.

Allt för att skapa engagemang, tillit och vilja att fortsätta vara delaktig. Detta förhållningssätt är också präglat av vår syn på systemförnyelse som det som händer när nog många människor genom att handla lite annorlunda i en gemensam riktning sakta med säkert ställer om och skapar systemförnyelse.

intervju process
Botkyrka teckning familj

Egenmakt

Stockholms stadsmission har i sin värdegrund beskrivit att alla deltagare ska känna egenmakt i såväl personliga möten som bemötande. Man vill som organisation frigöra och tillvarata individers egenmakt.

För att komma åt hur detta kan kännas och möjliggöras bad vi deltagarna i början av labbet att beskriva situationer/personer som stärkt dem i sitt självförtroende. De delade detta med de andra i sin grupp och funderade kring vad det var för viktiga faktorer som bidrog.

Här kommer några av dessa:

En person som

… gav mig möjligheten att utföra en uppgift.

… gav mig feedback och utmanade mig.

… gav mig möjlighet att ta eget ansvar.

… hade stadigt ögonkontakt.

… var positiv och glad men ändå konkret och realistisk.

… såg förmågor hos mig, bekräftade mig i att jag kan.

… trodde på mig trots att jag inte hade “meriterna”.

… gav mig många chanser att misslyckas och såg ändå potentialen.

… validerade mina behov.

… visade empati.

… undvek antagande om oförmåga hos mig.

… satte ord och gav kunskap.

… lyssnade och såg mig.

… hade en öppen dialog med mig.

Illustration av Nakima A Schreiber

Varför är delaktighet viktigt?

Under labbet fick deltagarna beskriva en scen där en person hamnade i en situation av icke delaktighet och sedan bearbeta den så att förutsättningar gavs för delaktighet. Några av de hindrande och möjliggörande faktorerna som kom fram under den övningen och som deltagarna identifierade för individer, organisation och samhällsnivå att skapa delaktighet ser ni i följande matris.

Den är utformad som en kompassros, där deltagarnas svar om varför delaktighet är viktigt placerats som norr, den riktning vi vill ta oss i. Övriga väderstreck symboliserar i stället vad som kan hindra eller möjliggöra på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Kunskap och information
leder till att vi kan förstå varför liv ser ut som de gör, även om vi inte håller med varandra.
Det ger trygghet.
Att stärka individen för att
alla behövs i ett demokratiskt samhälle.
Det är ett grundläggande livsbehov.
Man kommer ingenstans utan delaktighet.
Att känna sig betydelsefull.

Möjliggörare och hinder för delaktighet

På individnivå

Faktorer som möjliggör delaktighet

 • Kunskap om rättigheter och resurser
 • Arbetserfarenhet
 • Språkkunskap
 • Välkomnande
 • Positiv, empatisk bemötande
 • Socialt nätverk
 • Bli sedd och lyssnad på

Faktorer som hindrar delaktighet

 • Motgångar man upplever
 • Känslor man behöver ha och ta tid för att bearbeta som ilska och rädsla
 • Själviskhet
 • Exkludering
 • Fördomar

På organisationsnivå

Faktorer som möjliggör delaktighet

 • Nätverk
 • Tolerans
 • Främja positiv laganda
 • Pedagogiska utbildningar för ledare som främjar en positiv kultur
 • Platt struktur
 • Att bli inbjuden

Faktorer som hindrar delaktighet

 • Regler
 • Maktutövning
 • Byråkrati
 • Brist på engagemang och kontakt
 • Medmänsklighetsbrist

På samhällsnivå

Faktorer som möjliggör delaktighet

 • Resurser
 • Gemenskap
 • Kunskap
 • Demokratisk struktur
 • Acceptans
 • Tillit
 • Egenmakt
 • Medmänsklighet
 • Regeltolkning
 • Synliggörande

Faktorer som hindrar delaktighet

 • Åldersdiskriminering
 • Maktobalans
 • Tidsramar

Vad tar vi med oss framåt?

Frågor att ställa sig vid slutet av ett delaktighetslabb:

 • Vad kan vi vinna på att skapa mer delaktighet med de vi finns till för?
 • Vilka förutsättningar behöver vi för att kunna möjliggöra mer delaktighet?
 • Vilka av insikterna ifrån delaktghetslabbet är särskilt viktiga att ta vidare?

  Vill du göra ett labb ?

  Vill ni skapa ett liknande labb i er verksamhet för att väcka era värdeord till liv utifrån vardagspraktiken.

  Hör av er till pia@fornyelselabbet.se

  Läs mer om våra labb

  Delaktighetslabb med Stockholms stadsmission

  Delaktighetslabb med Stockholms stadsmission

  I det här labbet har vi tillsammans med Stockholm Stadsmission utforskat begreppet delaktighet. Med det har vi önskat tydliggöra plats och process för delaktighet samt ifrågasätta vilka strukturer som möjliggör och vilka som hindrar delaktighet.
  Läs om projektet
  Osäkra boendesituationer bland barn och unga med migrationserfarenhet

  Osäkra boendesituationer bland barn och unga med migrationserfarenhet

  Förnyelselabbet initierade under våren 2020 ett nulägeslabb i syfte att utforska livssituationen för barn och unga med migrationserfarenhet som lever i osäkra boendesituationer. Med detta labb ville vi fördjupa förståelsen för hur en osäker boendesituation påverkar ens vardagliga liv.
  Läs om projektet
  Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

  Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

  Pedagogisk personal i kommunen upplever att det är svårt kommunicera med nyanlända barns föräldrar. För att barnen ska klara skolan bra är det viktigt med en fungerande samverkan med föräldrarna. Hur kan det bli bättre? Och vad är egentligen problemen från nyanlända barn och föräldrars perspektiv? Här kan du ta del av berättelserna och insikterna från barnen och föräldrarna i Degerfors.
  Läs om projektet
  Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

  Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

  Ett projekt om och med omsorgsgivande barn och ungdomar. Gruppen består av aktörer från både offentlig och idéburen sektor som möter omsorgsgivande barn och ungdomar i sin vardag.
  Läs om projektet
  Framtidens vård och detaljplaneprocess

  Framtidens vård och detaljplaneprocess

  Under Kvalitetsmässan arrangerade vi introlabb i vårt nya mobila labbrum. Deltagarna i labben skapade gemensamma framtidsbilder runt en utmaning. Ett labb handlade till exempel om framtidens vård, när färre ska försörja fler. Ett annat om framtidens detaljplaneprocess som idag är ostrukturerad och svår för aktörerna att hantera. Här kan du få en snabb inblick i workshopresan och deltagarnas upplevelser.
  Läs om projektet
  Barnkonventionen blir lag

  Barnkonventionen blir lag

  Vid årsskiftet 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner saknar i många fall en god förberedelse för implementering av lagen i sin organisation. För att stötta medlemmarna i NUNI, Nationella nätverket för ungas inflytande, faciliterade Förnyelselabbet en konferens om hur man kan applicera praktisk designmetodik och systemperspektiv på komplexa utmaningar. Här får du en bild av hur det kan gå till under våra workshoppar.
  Läs om projektet
  Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

  Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

  I Österåkers kommun ville man förstå bättre hur vardagen för nyanlända barn och unga ser ut i deras kommun. Det fanns en tro att mottagandet och integrationen löste sig lite av sig självt i skolan. Det visade sig att många nyanlända barn och unga upplevde att de var djupt åtskilda från resten av skolan och lär inte känna de andra barnen på ett naturligt sätt. Här kan du ta del av insikterna från barnens berättelser.
  Läs om projektet
  Meet Sweden

  Meet Sweden

  2018 | SOLLENTUNA KOMMUN | PwC Meet Sweden utforskar möjligheter att skapa en överskådlig asylprocess för individen och ett rättssäkert flöde av information över myndigheter.
  Läs om projektet
  Ett holistiskt mottagande

  Ett holistiskt mottagande

  När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – där vi har gjort tvärtom: vi har utgått ifrån barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och flertalet aktörer har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.
  Läs om projektet
  Hand i hand med eleven

  Hand i hand med eleven

  Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun har vi utforskat hur relationen mellan skolan och nyanlända familjen bättre kan stöttas. "I början förstod jag ingenting jag satt i korridoren och visste inte vart jag skulle gå så lärarna fick komma och hämta mig till varje lektion. Jag hade velat veta vem jag hade kunnat ställa frågor till, typ en fadder.", berättar en elev. Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet på ett bra sätt.
  Läs om projektet