Ovisshetsrapporter

Ovisshetsrapporter är Förnyelselabbets öppna arkiv för skav och insikter från våra labb. Här finns metoder för att förstå, och erfarenheter av att uppleva det som är diffust och komplext i våra välfärdssystem.

Här pågår arbetet med Ovisshetsrapporter – en samling erfarenheter av att arbeta med skav i välfärdssystem och samtidigt en plats för fortsatt berättande. De är samlade av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre.

I samlingen finns erfarenheter och metoder från Förnyelselabbets femåriga verksamhet. De ovissheter som Förnyelselabbet möter och arbetar med är både individers osäkerhet som utförare eller behovstagare i välfärden och den ovisshet som strukturer, arbetssätt och tankemodeller skapar och förstärker. Ovisshet är också den utmaning och möjlighet en processledare har.

Ovisshetsrapporter är en karta för en okänd terräng och en inbjudan att fortsätta utforska. Vill du bidra med dina tankar och erfarenheter av ovisshet? Din donation kan ha betydelse för andras uthållighet – även om den kan verka liten vid första anblick. Du hittar flera sätt att donera på i materialet och på vår Linked in

Ovisshetsrapporter PDF
Osäkra boendesituationer bland barn och unga med migrationserfarenhet

Osäkra boendesituationer bland barn och unga med migrationserfarenhet

Förnyelselabbet initierade under våren 2020 ett nulägeslabb i syfte att utforska livssituationen för barn och unga med migrationserfarenhet som lever i osäkra boendesituationer. Med detta labb ville vi fördjupa förståelsen för hur en osäker boendesituation påverkar ens vardagliga liv.
Läs om projektet
Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

Föräldrasamverkan för en likvärdig skola i Degerfors

Pedagogisk personal i kommunen upplever att det är svårt kommunicera med nyanlända barns föräldrar. För att barnen ska klara skolan bra är det viktigt med en fungerande samverkan med föräldrarna. Hur kan det bli bättre? Och vad är egentligen problemen från nyanlända barn och föräldrars perspektiv? Här kan du ta del av berättelserna och insikterna från barnen och föräldrarna i Degerfors.
Läs om projektet
Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

Ett projekt om och med omsorgsgivande barn och ungdomar. Gruppen består av aktörer från både offentlig och idéburen sektor som möter omsorgsgivande barn och ungdomar i sin vardag.
Läs om projektet
Framtidens vård och detaljplaneprocess

Framtidens vård och detaljplaneprocess

Under Kvalitetsmässan arrangerade vi introlabb i vårt nya mobila labbrum. Deltagarna i labben skapade gemensamma framtidsbilder runt en utmaning. Ett labb handlade till exempel om framtidens vård, när färre ska försörja fler. Ett annat om framtidens detaljplaneprocess som idag är ostrukturerad och svår för aktörerna att hantera. Här kan du få en snabb inblick i workshopresan och deltagarnas upplevelser.
Läs om projektet
Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen blir lag

Vid årsskiftet 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner saknar i många fall en god förberedelse för implementering av lagen i sin organisation. För att stötta medlemmarna i NUNI, Nationella nätverket för ungas inflytande, faciliterade Förnyelselabbet en konferens om hur man kan applicera praktisk designmetodik och systemperspektiv på komplexa utmaningar. Här får du en bild av hur det kan gå till under våra workshoppar.
Läs om projektet
Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

I Österåkers kommun ville man förstå bättre hur vardagen för nyanlända barn och unga ser ut i deras kommun. Det fanns en tro att mottagandet och integrationen löste sig lite av sig självt i skolan. Det visade sig att många nyanlända barn och unga upplevde att de var djupt åtskilda från resten av skolan och lär inte känna de andra barnen på ett naturligt sätt. Här kan du ta del av insikterna från barnens berättelser.
Läs om projektet
Meet Sweden

Meet Sweden

2018 | SOLLENTUNA KOMMUN | PwC Meet Sweden utforskar möjligheter att skapa en överskådlig asylprocess för individen och ett rättssäkert flöde av information över myndigheter.
Läs om projektet
Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – där vi har gjort tvärtom: vi har utgått ifrån barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och flertalet aktörer har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.
Läs om projektet
Hand i hand med eleven

Hand i hand med eleven

Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds kommun har vi utforskat hur relationen mellan skolan och nyanlända familjen bättre kan stöttas. "I början förstod jag ingenting jag satt i korridoren och visste inte vart jag skulle gå så lärarna fick komma och hämta mig till varje lektion. Jag hade velat veta vem jag hade kunnat ställa frågor till, typ en fadder.", berättar en elev. Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet på ett bra sätt.
Läs om projektet
En syl i vädret

En syl i vädret

"En syl i vädret" var Förnyelselabbets första labb och skapades som en satsning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag från Socialdepartementet för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Efter avgränsning blev uppdraget att tillsammans med målgruppen ensamkommande barn och unga sammanställa de utmaningar och behov som uppstår i hur de mottas i det svenska samhället.
Läs om projektet
Summithacket för ökad delaktighet

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD Malmö Stad kickstartade processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin med workshop över 2 dagar på den årliga konferensen Social Innovation Summit.
Läs om projektet
Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter

2017 | SKL Under en dag fick SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer reagera på i en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter.
Läs om projektet