Förnyelselabbet förnyar sig – vi återkommer i ny skrud framåt hösten

Vad vi gör

Att labba är en möjlighet att skapa meningsfull förnyelse i samhällsutmaningar | Lära och förändra tillsammans med invånare, praktiker och beslutsfattare

Hur förstår och 
agerar vi i komplexa samhällsutmaningar?

Vi är specialiserade på medskapande metoder och tvärsektoriella utvecklingsprocesser. 

Gemensamt för våra processer är att vi använder designmetodik och systemtänkande som ledstång. Systemtänk är ett angrepssätt för att hantera komplexitet och se hur olika delar i ett system hänger ihop och påverkar varandra. Design kan förstås som en utvecklingsprocess. Design går ut på att förstå de verkliga behoven genom att involvera och lyssna på de som berörs, till exempel invånare (även kallat användare). Därefter utveckla och testa lösningsförslag för hur behoven bäst kan mötas med till exempel en tjänst, produkt, process, strategi eller policy.

Vad leder ett labb till?

  • Ökad systemförståelse med flera perspektiv på utmaningen
  • Ökad förståelse för invånares livssituation och hur utmaningen påverkar individen
  • Ökad praktisk kunskap om metodik och förhållningssätt som bemöter den ovisshet komplexa samhällsutmaningar skapar
  • Utveckling av insatser som bättre bemöter invånares behov
  • Ökad möjlighet att skapa värdefulla samarbeten inom eller mellan verksamheter
  • Ökad kapacitet att testa nya förslag innan de implementeras

Nulägeslabb

I ett nulägeslabb synliggör vi flera perspektiv på utmaningen tillsammans med aktörer och invånare. Vi skapar gemensamma problembilder och ställer oss frågorna vad är det som händer och varför?

Vi träffar människor som har erfarenhet av utmaningen och hjälper till att synliggöra deras berättelser för att upptäcka mönster av förutsättningar och behov. Samtidigt synliggör vi strukturer, normer, lagar och regler som påverkar systemet och utmaningen.

Insikterna kan användas på olika sätt. Vissa behov kan ageras på direkt inom deltagande organisationer, medan andra mer komplexa kan behöva en fortsatt gemensam utvecklingsprocess, till exempel i ett Framtidslabb.

Framtidslabb

I ett framtidslabb samlar vi aktörer och invånare för att formulera gemensamma framtidsvisioner som vi tillsammans vill bidra till. Vi ställer oss frågan vad vill vi uppnå?

Med scenarierna kan vi utforska vad som kan möjilgggöra och hindra för visionen att inträffa. Då kan vi skapa idéer på lösningsförslag och testa dem i ett tidigt skede.

Ett framtidslabb kan göras efter ett Nulägeslabb där vi samlats runt umanigens rotorsaker. Men det kan också fungera som en start för aktörer att samlas och utforska vad man vill uppnå tillsammans.

Vi pratar mycket om samverkan men vi är många organisationer som har stuprörstrukturer. Man får inte en helhetsbild oavsett hur insatt man är i sin egen roll i sin organisation. Att labba blir verkligen sektorsöverskridande samverkan, här får man en helhetsbild och kan se sin egen roll i utmaningen.

Ayda Moayedzadeh, Svenska Kyrkan, 2017

Förnyelse
genom att öka systemförståelse och lyssna på invånaren

Ett kännetecken på komplexa utmaningar är att aktörer har låg grad av samsyn om vad som egentligen är problemen och hur man ska gå till väga för att agera på dem. Det i sig är inte konstigt då olika discipliner fostrar olika sätt att tänka och beskriva problem. Det kan däremot bidra till att aktörer eller funktioner inom samma verksamhet inte helt förstår varandra.

Ett annat kännetecken för komplexa samhällsutmaningar är låg förutsägbarhet. Det betyder att en insats som vi tror ska ha ett visst utfall kan ge oförutsedda konsekvenser.

För att förnya i komplexa samhällsutmaningar behöver aktörer öka sin systemförståelse genom att dela perspektiv med varandra och lyssna på den som verkligen har erfarenhet av problemen – invånaren. Aktörer behöver också öka sin förmåga att testa lösningsförslag i ett tidigt skede innan till exempel en insats eller policy implementeras.

Vad kan vi mer hjälpa till med?

Introlabb

Nya arbetssätt kan ibland kännas stort och svårt att ta till sig. Därför erbjuder vi möjligheten att göra Introlabb. Vi har gjort allt från hela konferenser till korta smakprov på 3 h.

Titta på våra case Barnkonventionen blir lag, Framtidslabb på kvalitetsmässan och Summithacket för att få inblick i olika kortare format vi kan göra.

 

Visualiserande enkät

I vår utveckling av att aggregera insikter har vi börjat utforma nya enkäter som låter respondenten reflektera djupare. Vi har helt enkelt gift samman våra design- och kvantitativa kunskaper. Istället för avvikande svarsfrekvens ser vi ökande delaktighet och djupare svar.

Vill du veta mer, kontaka oss.

Vad säger invånaren Leon Khorasan om värdet av att labba?

Vad säger integrationsstrateg Tove Eriksson om nulägeslabbet i Österåker?

Vad säger Wilfried Buchhorn från UNHCR om värdet av att labba?