Vad vi gör

Vad vi kan erbjuda er

Vår tids utmaningar kräver nya grepp. Vi behöver utveckla nya förmågor både som individer, i våra organisationer och organisationer emellan.

Vi var bland de första i Sverige som började applicera systemisk design, som använde design i policy och governance och såg ett behov av lärande infrastrukturer när vi hanterar komplexa utmaningar.

Detta vill vi nu dela med oss av. Vi gör det i många olika former beroende på de behov ni har.

Några projektvarianter

 • Facilitering av samverkansuppdrag
 • Systemiskt lärande konferenser
 • Utbildningar i systemisk design och innovation
 • Nätverk och läranderetreats
 • Moderatoruppdrag
 • Systems for breakfast och systems for dinner
 • Systemlärande konferensdesign
 • Key notes

Aktuellt just nu

Vid intresse kontakta oss på pia@fornyelselabbet.se

Systeminnovation för kick off

Nu kan ni anmäla er till våra Workshops !

Anmälan öppen för hösten 2024

Lärretreats med Förnyelselabbet

Stärk dig i din vardagspraktik

Vi har internt haft dessa lärretreat med Moa, nu vill vi erbjuda den möjligheten till andra.

Lärretreatsen bygger på vår kunskapssyn att vi lär mest effektivt genom att göra och reflektera tillsammans. Det är även så vi jobbar med våra labbmiljöer men också velat ge oss själva chansen. När vi sett effekten vill vi nu skapa förutsättningar för andra att också stärkas.

I Förnyelselabbets lärretreats får du nu möjligheten att stanna upp, reflektera och lära, samtidigt som du stärker ditt nätverk, får omvärldsspaning och nya förhållningssätt som kommer stärka dig i din vardagspraktik och i de leveranser du förväntas göra under hösten och våren.

Our Web

Följ med till London och inspireras av Camden imagines

Studiebesök

 

Förnyelselabbet anordnar nu en inspirationsresa till London. Detta för att göra studiebesök och låta sig inspireras av projektet Camden imagines.

Spekulativ design eller konsten att se alternativa framtider

Workshop

 

Har din organisation en komplex samhällsutmaning som kräver många andra aktörers engagemang för att bättre hanteras?

Då har vi ett erbjudande till er. Vi hjälper er att bygga ett framtidsscenario utifrån er utmaning som deltagarna får kliva in i och interagera med. Workshopen syftar till att få span på sina sätt att tänka, handla och möjliggöra en dialog er emellan kring syfte och värderingar något som enligt vår erfarenhet är avgörande viktigt när vi vill skapa systemförnyelse.

Narrative for leadership growth

Residential retreat

 

As leaders your most powerful tool is your voice and your story. In today’s world our voices can be lost in a forest of demand, quick decisions, and rapid chance. We invite you to press the pause button. Join is in a real forest to find pathways back to ourselves and reconnect us to the purpose and passion that caused us to become leaders in all our different forms.

Systemomställning – hur får vi det att hända?

Föreläsning och workshop designat för din organisations kick off

Känner ni mer och mer att utmaningarna ni som organisation ställs inför kräver nya metoder och förmågor. Ni är inte ensamma! Sedan 2016 har vi på Förnyelselabbet arbetat med att skapa metoder och förhållningssätt som på ett bra sätt bistår organisationer att tillsammans med dem de är till för och med dem de behöver samverka med kan göras ännu bättre. Nu erbjuder vi er en föreläsning om systemisk design och omställning på 1 tim och en workshop utifrån er organisations utmaningar som stärker er i att finna en gemensam riktning och samla de aktörer ni behöver. Workshopen låter er testa de förmågor och metoder som presenterats i föreläsningen. Vi arbetar både på plats eller digitalt. Reseomkostnader tillkommer.

Hör av dig om du vill veta mer!

pia@fornyelselabbet.se

Our Web

Vad kan vi mer hjälpa till med?

Samverkansuppdrag där ett systemsynsätt och metodik behövs

Vi har haft flera uppdrag där vi hjälpt organisationer att få till värdefull samverkan med hjälp av vårt systemsynssätt, metoder och vår långa erfarenhet av systemisk design. 

Just nu bistår vi 8 myndigheter med ett samverkansprojekt om att gemensamt skapa en sammanhållen datainfrastruktur. Läs mer om uppdraget här;

På Regeringen.se

På Svid.se

Hösten 2022 bistod vi Myndigheten för delaktighet med ett av sina regeringsuppdrag.

Läs mer om vårt Systemlabb här;

På Svid.se

På mfd.se

Masterclass för att lära om systemisk design, lärande och invånarengagemang

https://www.reglab.se/aktiviteter/masterclass-1/

Tas fram i samverkan med er organisation och de utmaningar ni behöver applicera ett systemsynsätt på.

 

Visualiserande enkät

I vår utveckling av att aggregera insikter har vi börjat utforma nya enkäter som låter respondenten reflektera djupare. Vi har helt enkelt gift samman våra design- och kvantitativa kunskaper. Istället för avvikande svarsfrekvens ser vi ökande delaktighet och djupare svar.

Vill du veta mer, kontaka oss.

Introlabb

Nya arbetssätt kan ibland kännas stort och svårt att ta till sig. Därför erbjuder vi möjligheten att göra Introlabb. Vi har gjort allt från hela konferenser till korta smakprov på 3h.

Titta på våra case Barnkonventionen blir lag, Framtidslabb på kvalitetsmässan och Summithacket för att få inblick i olika kortare format vi kan göra.

Moderator

Har du behov av hjälp att hålla i en konferens eller samtal så hör av dig. På Förnyelselabbet är vi vana att både designa intresseväckande och engagerande samtal och hålla i dessa. Flera i Förnyelselabbets nätverk är stjärnor på att moderera. Vill du istället coachas eller ha bollplank för att själv göra eller vill du ha vår hjälp så hör av dig så diskuterar vi mer. 

Policylabb

Har ni ett uppdrag att förnya policy? Då hjälper vi gärna till genom att bistå er med våra policylabb.Vi har gjort policylabb med alltifrån Energimyndigheten till UNHCR.

Coaching och mentorsskap

Har ni själva ett pågående arbete med att etablera en innovationskultur, labbmiljö, samverkan av olika slag eller lärande infrastrukturer och behöver vår hjälp? Hör av er så bistår vi er gärna utifrån vår långa erfarenhet på det sätt som ni skulle behöva!

Key notes/Inspirationsföreläsningar

Ska ni samla all personal, ha en konferens eller vill skapa inspiration och lärande på andra sätt. Vi kommer gärna och är med och delar vår kunskap, case eller tankar om bland annat

 • Att leda i ovisshet
 • Att designa för bättre beslutsunderlag, lokalt, regionalt och nationellt
 • Design som utvecklings och samhällsomställningskraft
 • Alternativa framtider som sätt att förnya och transformera sturning och ledning
 • Transformativ governance och policy utifrån ett systemiskt perspektiv
Intresserad ? Kontakta mig !

Pia McAleenan

VD, Förnyelselabbet

Hur förstår och 
agerar vi i komplexa samhällsutmaningar?

Vi är specialiserade på medskapande metoder och tvärsektoriella utvecklingsprocesser. 

Gemensamt för våra processer är att vi använder designmetodik och systemtänkande som ledstång. Systemtänk är ett angrepssätt för att hantera komplexitet och se hur olika delar i ett system hänger ihop och påverkar varandra. Design kan förstås som en utvecklingsprocess. Design går ut på att förstå de verkliga behoven genom att involvera och lyssna på de som berörs, till exempel invånare (även kallat användare). Därefter utveckla och testa lösningsförslag för hur behoven bäst kan mötas med till exempel en tjänst, produkt, process, strategi eller policy.

Vad leder ett labb till?

 • Ökad systemförståelse med flera perspektiv på utmaningen
 • Ökad förståelse för invånares livssituation och hur utmaningen påverkar individen
 • Ökad praktisk kunskap om metodik och förhållningssätt som bemöter den ovisshet komplexa samhällsutmaningar skapar
 • Utveckling av insatser som bättre bemöter invånares behov
 • Ökad möjlighet att skapa värdefulla samarbeten inom eller mellan verksamheter
 • Ökad kapacitet att testa nya förslag innan de implementeras

Förnyelse
genom att öka systemförståelse och lyssna på invånaren

Ett kännetecken på komplexa utmaningar är att aktörer har låg grad av samsyn om vad som egentligen är problemen och hur man ska gå till väga för att agera på dem. Det i sig är inte konstigt då olika discipliner fostrar olika sätt att tänka och beskriva problem. Det kan däremot bidra till att aktörer eller funktioner inom samma verksamhet inte helt förstår varandra.

Ett annat kännetecken för komplexa samhällsutmaningar är låg förutsägbarhet. Det betyder att en insats som vi tror ska ha ett visst utfall kan ge oförutsedda konsekvenser.

För att förnya i komplexa samhällsutmaningar behöver aktörer öka sin systemförståelse genom att dela perspektiv med varandra och lyssna på den som verkligen har erfarenhet av problemen – invånaren. Aktörer behöver också öka sin förmåga att testa lösningsförslag i ett tidigt skede innan till exempel en insats eller policy implementeras.

Vi pratar mycket om samverkan men vi är många organisationer som har stuprörstrukturer. Man får inte en helhetsbild oavsett hur insatt man är i sin egen roll i sin organisation. Att labba blir verkligen sektorsöverskridande samverkan, här får man en helhetsbild och kan se sin egen roll i utmaningen.

Ayda Moayedzadeh, Svenska Kyrkan, 2017

Nulägeslabb

I ett nulägeslabb synliggör vi flera perspektiv på utmaningen tillsammans med aktörer och invånare. Vi skapar gemensamma problembilder och ställer oss frågorna vad är det som händer och varför?

Vi träffar människor som har erfarenhet av utmaningen och hjälper till att synliggöra deras berättelser för att upptäcka mönster av förutsättningar och behov. Samtidigt synliggör vi strukturer, normer, lagar och regler som påverkar systemet och utmaningen.

Insikterna kan användas på olika sätt. Vissa behov kan ageras på direkt inom deltagande organisationer, medan andra mer komplexa kan behöva en fortsatt gemensam utvecklingsprocess, till exempel i ett Framtidslabb.

Framtidslabb

I ett framtidslabb samlar vi aktörer och invånare för att formulera gemensamma framtidsvisioner som vi tillsammans vill bidra till. Vi ställer oss frågan vad vill vi uppnå?

Med scenarierna kan vi utforska vad som kan möjilgggöra och hindra för visionen att inträffa. Då kan vi skapa idéer på lösningsförslag och testa dem i ett tidigt skede.

Ett framtidslabb kan göras efter ett Nulägeslabb där vi samlats runt umanigens rotorsaker. Men det kan också fungera som en start för aktörer att samlas och utforska vad man vill uppnå tillsammans.

Röster om att jobba med oss

”I en policyvärld som ibland kan kännas trögrörlig för alla inblandade så är arbetssättet ett fint sätt att kunna mötas och bättre förstå varandras perspektiv men också att få syn på det handlingsutrymme som trots allt finns i vardagen. Arbetet med aktörskartor har också på ett systematiskt sätt synliggjort förhållanden och utmaningar vilket också är ett stort stöd i diskussionen på policynivå.”

Malin Ekman Walden

GD, Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman
Malin Ekman

Josefina Streling, projektledare för projektet på MFD lyfter särskilt fram de samtal som handlade om att hitta nya arbetssätt för att göra mottagningssystemet av skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsnedsättning mer tillgängligt. Att se engagemanget växa fram hos aktörer som kanske inte arbetat så direkt med frågorna tidigare, var särskilt inspirerande.

Vad säger invånaren Leon Khorasan om värdet av att labba?

Vad säger integrationsstrateg Tove Eriksson om nulägeslabbet i Österåker?

Vad säger Wilfried Buchhorn från UNHCR om värdet av att labba?