Evenemang

Här kan du fördjupa dig i vår metodutveckling eller lyssna på Systems for breakfast, där vi möter våra inspirationskällor

Lyssna och titta på genomförda

Evenemang

Jenny Grettve Anon

Replay: Platser och processer för samhällsomställning-en djupdykning i ANON, Malmö som plats

Replay: Platser och processer för samhällsomställning-en djupdykning i ANON, Malmö som plats

Pia McAleenan, Jenny Grettve

Platser och processer för samhällsomställning - En djupdykning i ANON, Malmö som plats Projektet Anon i Malmö har haft som syfte att lyfta fram och diskuterar forskning och innovation för en hållbar framtid. Men en publik mötesplats har man har velat titta p...

Se eventet

Tillsammans med John Mortimer får du här en inblick och utblick i möjliga arbetssätt för att möta invånarna och deras behov på nya sätt. John reflekterar också  över de organisatoriska utmaningar vi möter för att göra detta möjligt, och digitaliseringens fallgropar och möjligheter.

John Mortimer har arbetat med progressiva sätt att förändra i den offentliga sektorn. Hans tillvägagångssätt är baserat på systemtänkande, komplexitet och designtänkande. Han är involverad i forskning genom Human Learning Systems, som erbjuder ett alternativ till New Public Management.

Här möts Keri Facer och Sofia Wiberg i ett samtal med Pernilla Glaser om hur vi kan utveckla och träna förmågor för att stanna upp och diskutera det vi inte förstår, reflektera kring ovisshetens effekter och ta omsorg om ovisshet så att den kan tjäna oss i organisationen snarare än att överrumpla och paralysera oss.

Keri Facer är professor i framtida lärande och samhällen vid University of Bristol och erhöll den förra Niklas Zennström-professuren i klimat-ledarskap vid Uppsala Universitet.

Sofia Wiberg disputerade vid KTH där hon nu är forskare med en avhandling om öppenhet och lyssnande som metod i medborgardialoger.

När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum. Under Innovationsveckan 2020 delade vi med oss av vår utvecklingsresa, våra initiala lärdomar och vad vi drömmer om att göra vidare.

”Every initiative, every activity is a space for transforming the whole”, säger Pernilla Glaser när hon mötte det Svenska labbnätverket i september 2020. Glaser frågar sig också varför vi är så fruktansvärt upptagna av lärande just nu? Varför pratar vi om lärande organisationer? Ta del av hennes tankar och konkreta förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för transformativt lärande när vi går från, vad hon kallar ’projekt-mindset’ till ’process-mindset’.

Vilken roll spelar ovisshet som villkor och möjlighet i innovationsarbete? Ett samtal mellan Klara Palmberg Broryd och Ola Mattosn, modererat av Pernilla Glaser. Vad vi kan träna på och hur kan vi stödja varandra i arbetet med att navigera det som är oklart, komplext, tillfälligt och rörigt? Kan ökat utrymme för ovisshet vara en konstruktiv kraft i ett samhälle? Vad kan det betyda för demokrati- och rättvisearbete?

Klara Palmberg Broryd, konsult och doktor i komplexitet. Klara kan komplexitet, att leda i osäkerhet och skapa resultat när man är många olika personer eller organisationer som ska skapa tillsammans.

Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens Growth Hub, vars uppgift är att lyfta blicken och rusta organisationen för en oviss framtid

Everyday Embodied Systemic Design. Vi samtalar med Josina Vink, Netta Korrönen och Elin Engström.

Hur kan vi göra plats för våra invånare och samverkansaktörer i stadsmiljön och representativa offentligheter? Vårens första Systems for breakfast den 26 januari 2023 handlade om hur vi kan designa för delaktighet. Om vad som behöver ske – och kan ske – när delaktigheten ökar. Hur hanterar vi komplexitet och fragmentering i utvecklingen av demokrati och delaktighet?

I panelen:
David Ershammar och Carolina Lundahl, Malmöakademien – en plattform för demokrati och förändringsarbete.
Jonas Jarl, CommunityKulturCentrum – en kunskapsförmedling och metodbank för deltagarprocesser.
Elin Eng, Förnyelselabbet på SVID – processledning och utbildning för ömtåliga processer i komplexa miljöer.
Matilda Legeby och Karin Petrusson, Experio Lab – arbetar för att utforma offentliga tjänster som skapar värde i människors vardag.

Samtalsledare: Pernilla Glaser

Det svenska labbnätverket träffades i juni 2020 och lyssnade till en dragning av Dave Snowden om komplexitet.