Labba fram förnyelse

När aktörer och användare samlas i ett labb runt en utmaning skiftas ofta perspektiv. Aktörer får syn på andra aktörer och framför allt på hur deras tjänster påverkar användarnas hela liv. I ett labb kan vi synliggöra behov och förstå hur och vad vi ska agera på .

Våra labb

Nuläge: behov och insikter

Nuläge är ett program på 8 veckor där vi tillsammans med initierande aktör synliggör behov och upplevelser hos aktörens användare samt vilka andra aktörer som påverkar användarens vardag. Vi förenar aktören med, för utmaningen, relevanta aktörer och genererar insikter om tankemodeller som kan hindra för positiv utveckling. Programmet resulterar i behov– och insiktsplattformar med inringade utvecklingsområden samt ett praktiskt lärande om design som arbetssätt för att förstå behov.

Nyläge: idéer och scenarier

Nyläge är ett program på 12 veckor där vi tillsammans med aktörer och användare utforskar olika framtider. Framtidsprototyperna blir konkreta diskussionsunderlag för deltagande aktörer och användare, där man i mötet förstår flera perspektiv på en utmaning eller ett utvecklingsområde. Visionerna och idéerna testas och på så vis lär sig deltagarna mer om utfallet som framtidsprototyperna ämnar skapa. Programmet resulterar i en agerandeplan där aktörerna genom sitt praktiska lärande nu har underlag för att förstå vilka lösningar eller samverkansformer som gynnar användaren och aktören.
Workshop

Utöver våra program kan vi erbjuda kortare labb där vi faciliterar er genom en workshop efter era behov.

Föreläsning

Vi kommer gärna till er och berättar om våra erfarenheter av att jobba med design och att labba fram förnyelse.

Coach

Om ni har deltagit i ett program och vill fortsätta med insikterna, idéerna och metoderna kan vi bistå med coaching efter era behov.

Förnya med design

Design har många prefix varav ett är tjänstedesign. Det har blivit ett mer känt begrepp tillsammans med användardriven innovation och syftar till utveckling av tjänster och produkter där användarens behov står i centrum. En sådan utvecklingsprocess börjar med att ringa in vad utmaningen egentligen handlar om, så att lösningarna inte utvecklas på “fel” problem. Genom att träffa användare och involvera dom under utvecklingsprocessen kan utmaningen ringas in. Tillsammans utforskar man användarnas upplevelser av till exempel tjänsten, produkten eller policyn som påverkar deras vardag. När vi förstår behoven har vi större chans att öka nyttan för användaren men också för tjänstens utförare, och i vidare bemärkelse även för samhället.
För att hitta användarens perspektiv är designmetodik ett bra arbetssätt att tillgå. Grundstommen i design är att genom kvalitativa och visualiserande metoder förstå användarens beteende och behov. Designmetodiken innehåller en mängd metoder för att på djupet förstå frågan varför. En förståelse för varför människor gör som de gör leder till att det blir lättare att bemöta utmaningar med lösningar som skapar ett upplevt värde för den som berörs.

Double (nästan triple) Diamond är en vanlig modell att beskriva en designprocess med. Den illustrerar hur man med designmetodik öppnar en utmaning brett i utforskandet av upplevelser och behov. Även i nästa diamant, där testbara scenarier byggs upp, öppnas det identifierade utvecklingsområdet brett, då många fröer till idéer möjliggör för kreativiteten att skapa nytänkande. I mitten går en “squiggle” som visar designprocessens resa fram och tillbaka i de olika stegen. Finessen med att kunna röra sig fram och tillbaka i processen är att man hela tiden stämmer av om man löser rätt problem.

Design för transformation

När vi ska transformera system behöver vi dock vända oss till systemdesign för att hämta teorier och kunskap. Utöver tjänstedesign baseras vår designpraktik på forskning av exempelvis Josina Vink och Katarina Wetter Edman (forskare i tjänstedesign). De lyfter upp vikten av att synliggöra tankemodeller som springande punkt för transformation. Med disruptiva estetiska interventioner (översatt från aesthetic disruption) kan vi synliggöra tankemodeller som reglerar hur vi gör idag. Om det finns en diskrepans mellan sättet vi gör på och hur vi känner inför det vi gör, så öppnas ett handlingsutrymme och viljan till förändring kan triggas. Där finns början till attitydförändring som, tillsammans med förändrad praktik, är viktig i stora och omfattande transformationer. Den här slags reflektion är vad en estetisk intervention åsyftar att skapa.
Det sociala isberget är en modell som kommit att bli vanlig inom sociologin och numer systemdesign för att beskriva rotorsaker till händelser och problem. Möjligheten till omfattande transformationer ligger i att utmana tankemodeller som likt ett dominospel kan påverka händelserna på toppen av isberget.

Team

Elin Engström

Designer

elin.eng@svid.se

072-228 10 29

Fredrik Olausson

Kulturgeograf

fredrik.olausson@svid.se

072-746 88 35

Hanna Andersson

Designer

hanna.andersson@svid.se

076-543 01 45

Matilda Legeby

Designer

matilda.legeby@svid.se

072-746 88 15

Pia McAleenan

Projektledare

pia.mcaleenan@svid.se

072-746 88 16

Vill du labba med oss?

Säg hej till någon av oss!

Pin It on Pinterest