Vi skiftar perspektiv.

En hållbar samhällsutveckling efterfrågar nya sätt att förstå problem och behov. Vi samlar aktörer och användare för att tackla samhällsutmaningar ur flera perspektiv. Vi medskapar och gestaltar framtider för att förstå hur och vad vi ska agera på.

Förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation blir nödvändigt för att klara välfärden.

Designprinciper

Vi medskapar framtider för transformation av sociala system. Med designpraktik samlar vi upplevelser och behov hos användare och aktörer som befinner sig i komplexa system. Insikterna omvandlas till konkreta framtidsprototyper som underlag att agera på, så att våra gemensamma medel kan användas för en positiv samhällsutveckling – som tar hänsyn till både människa och miljö.

Samverka

I samverkan kan vi lösa komplexa samhällsutmaningar. Genom att först förstå behoven kan vi skapa meningsfulla dialoger och former för samverkan.

[

Medskapa

I medskapande möts aktörer och användare för att tillsammans göra meningsfulla och träffsäkra idéer.

s

Gestalta

Visualiseringar och prototyper aktiverar flera sinnen och gör det lättare att skapa samsyn kring ett problem eller en idé.

Utvecklingsarbete handlar om att tänka och göra nytt. Jag fick gå från tanke till handling.

Stina Nordström, Utvecklingsstrateg, Vaggeryd Kommun
Deltagare i Förnyelselabbet 2018

Labba fram förnyelse

När aktörer och användare samlas i ett labb runt en utmaning skiftas ofta perspektiv. Aktörer får syn på andra aktörer och framför allt på hur deras tjänster påverkar användarnas hela liv. I ett labb kan vi synliggöra behov och förstå hur och vad vi ska agera på .

Våra labb

Nuläge: behov och insikter

Nuläge är ett program på 8 veckor där vi tillsammans med initierande aktör synliggör behov och upplevelser hos aktörens användare samt vilka andra aktörer som påverkar användarens vardag. Vi förenar aktören med, för utmaningen, relevanta aktörer och genererar insikter om tankemodeller som kan hindra för positiv utveckling. Programmet resulterar i behov– och insiktsplattformar med inringade utvecklingsområden samt ett praktiskt lärande om design som arbetssätt för att förstå behov.

Nyläge: idéer och scenarier

Nyläge är ett program på 12 veckor där vi tillsammans med aktörer och användare utforskar olika framtider. Framtidsprototyperna blir konkreta diskussionsunderlag för deltagande aktörer och användare, där man i mötet förstår flera perspektiv på en utmaning eller ett utvecklingsområde. Visionerna och idéerna testas och på så vis lär sig deltagarna mer om utfallet som framtidsprototyperna ämnar skapa. Programmet resulterar i en agerandeplan där aktörerna genom sitt praktiska lärande nu har underlag för att förstå vilka lösningar eller samverkansformer som gynnar användaren och aktören.

Utöver våra program kan vi erbjuda korta labb där vi faciliterar er genom en workshop efter era behov.
Vi kommer även gärna till er och berättar om våra erfarenheter av att jobba med design och att labba fram förnyelse.

Varför ska vi labba?

För att nå en hållbar samhällsutveckling krävs en omställning som inkluderar både kultur, teknologi och mänskligt beteende. Att labba syftar till att angripa samhällsutmaningar ur flera perspektiv genom en experimentell ansats baserad på medskapande över organisationsgränser.

Från antaganden till behov
Från antaganden till behov

När verksamheter utvecklas från enbart verksamhetens perspektiv kan oanade upplevelser skapas hos användare. Verksamheten kan då ha en osäkerhet på vilka behov den egentligen möter och vilka konsekvenser som följer. På så vis får vi komplexa välfärdssystem utan ett helhetsperspektiv från användarnas upplevelser.

Skifta Perspektiv
Skifta perspektiv

Vi behöver skifta perspektiv när vi utvecklar tjänster och policy som ska ta oss igenom de samhällsomställningar vi står inför. Från traditionell toppstyrning som baseras på antaganden kan vi hitta nya sätt att förstå behov genom att involvera användare i att definiera problemen och utveckling av tjänster och policy som skapar positiva värden.

Samverkan
Samverkan

Offentliga verksamheter står ofta med krav på sig att samverka med andra aktörer men saknar inte sällan hur det ska gå till. Vi ser att det finns ett samband mellan behov och samverkan – för att veta vilka aktörer som ska samverka med vilka, behöver vi förstå vilka behov som vi ska agera på. När behoven är synliggjorda blir aktörerna bättre rustade att förstå vilka som bäst samverkar.

Innovationsmotorn
Innovationsmotorn

För att kunna skifta perspektiv när vi utvecklar behöver vi förstå de faktorer som spelar roll i en innovationsprocess. Illustrationen synliggör relationen mellan individens förmågor och individens sammanhang. Labbverksamhet utanför den operativa verksamheten kan stötta i att frigöra den innovationskraft som ska leda transformationer i sociala system.

Dagens stuprörstänkande försvårar gemensam kunskapsproduktion och problemlösning.

Våra uppdrag

Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

2018 | UNHCR
Tillsammans med UNHCR har förnyelselabbet drivit Child Protection Innovations Lab. Labbet utforskar den initiala mottagandeprocessen för nyanlända ensamkommande barn i Sverige. Tillsammans med flertalet aktörer skapar vi en bild av hur mottagandeprocess kan utvecklas från barnets bästa och vedertagna barnskyddsbestämmelser mot en mer holistisk process. 

Nyanlända familjer i samverkan

Nyanlända familjer i samverkan

2018 | SKOLVERKET | VAGGERYDS KOMMUN
Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds Kommun har vi drivit ett labb med utmaningen Hur kan vi stötta relationer mellan skola och nyanlända familjer? Målsättningen är att utveckla generaliserbara arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i skolsystemet med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker.

Summithacket för ökad delaktighet

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD
Förnyelselabbet fick uppdraget att kickstarta processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin i Malmö Stad. Detta gjorde vi i samband med den årliga konferensen Social Innovation Summit i Malmö, som arrangeras av Mötesplats Social Innovation. 

Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter

2017 | SKL
Näringsdepartementet tillsatte 2017 en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter. Förnyelselabbet anlitades för att facilitera en heldagsworkshop för att fånga in perspektiv från SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer.

Aktuellt

På våran blogg kan du bland annat fördjupa dig i design, läsa om deltagares upplevelser och följa utvecklingen av Förnyelselabbet.

Systems for breakfast #1 Joeri van der Steenhoven

Systems for breakfast #1 Joeri van der Steenhoven

Den 15e november kommer Joeri van den Steenhoven till oss på Förnyelselabbet och SVID och berättar om sina erfarenheter kring systemförändring och wicked problems – välkommen att lyssna på hans berättelse över en frukost hos oss!

läs mer
Medskapa med framtiden

Medskapa med framtiden

Disruptiv innovation har aldrig varit viktigare för att lösa våra mest angelägna samhällsutmaningar. Genom att tänka i framtidsscenarier tillsammans med andra aktörer involverade i samma samhällsutmaning ökar vi förmågan att göra detta.

läs mer
Förnya med design

Förnya med design

Design har många prefix varav ett är tjänstedesign. Det har blivit ett mer känt begrepp tillsammans med användardriven innovation och båda syftar till utveckling av tjänster och produkter där användarens behov står i centrum.

läs mer
#mittnyaperspektiv Connie

#mittnyaperspektiv Connie

Jag har aldrig sett mig själv som en kreativ person, men här har jag fått vara en kugge, en del av en kreativ process. Och det har utmanat min världsbild, det är ju ett helt annat sätt att se på världen och hur man tittar på lösningar.

läs mer

Följ oss på vår resa

På Twitter delar Pia McAleenan med sig av sina senaste spaningar. Vi finns även på Facebook och Instagram, hoppas vi ses även där!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår mailinglista för att få de senaste nyheterna från vårt team.

Du är nu prenumerant – Välkommen!

Pin It on Pinterest